Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana Vašich osobních údajů – pokud jste fyzickou osobou – je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Akceptací těchto obchodních podmínek souhlasíte se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a [.] (dále jen jako „Osobní údaje“) a s naším zpracováním Osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání Vám informací a obchodních sdělení. Berete na vědomí, že jste povinen/povinna své Osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu nás informovat o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním Osobních údajů můžeme prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudeme Osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jste byl/byla poučen/a o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. V případě, že byste se domníval/a, že my nebo zpracovatel provádíme zpracování Vašich Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, abychom my nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, my nebo zpracovatel odstraníme neprodleně závadný stav. Nevyhovíme-li my nebo zpracovatel žádosti, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Požádáte-li nás o informaci o zpracování svých Osobních údajů, tuto informaci Vám předáme. Za poskytnutí informace podle předchozí věty máme právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Souhlasíte se zasíláním informací souvisejících s naším zbožím, službami nebo podnikem na svou elektronickou adresu a dále souhlasíte s naším zasíláním obchodních sdělení na Vaši elektronickou adresu.

Co hledáte?

Košík